Pracownicy tymczasowi

Prawa pracowników agencyjnych

Pracownicy agencyjni mają takie same prawa co inni “pracownicy”.

Pracownikom agencyjnym posiadającym umowy gwarantujące “wynagrodzenie w okresach bez zleceń” (ang. “pay between assignment”) przysługują te same prawa co “osobom zatrudnionym”.

Ponadto, pracownicy agencyjni mają prawo do otrzymania pisemnego oświadczenia zawierającego zasady i warunki zatrudnienia przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy.

Agencja nie może:

 • Pobierać od pracownika opłaty za samo znalezienie pracy lub za wpisanie go do swojego rejestru.

 • Nalegać, aby pracownik kupił inne produkty lub usługi, takie jak napisanie CV, szkolenie, czy środki ochrony osobistej, jako warunek skorzystania z jej usług pośrednictwa w znalezieniu pracy

 • Wstrzymać wypłaty pracownika tylko dlatego, że agencja nie otrzymała wynagrodzenia od firmy, na rzecz której pracownik wykonał pracę, lub ponieważ pracownik nie jest w stanie odtworzyć swojej karty czasu pracy. Do obowiązków agencji należy ustalenie rzeczywistej liczby godzin przepracowanych przez pracownika.

Pracownicy agencyjni: Wypadki przy pracy

Agencje mają obowiązek dowiedzieć się jakie zagrożenia z zakresu BHP występują w miejscu pracy, które są znane danej firmie, w której pracować będzie pracownik agencyjny, a także jakie środki zostały podjęte w celu uniknięcia lub kontroli tychże zagrożeń.

Agencje mają obowiązek sprawdzenia czy dany podmiot przeprowadził kompleksową ocenę zagrożeń z zakresu BHP oraz muszą zagwarantować, że pracownicy mają świadomość sytuacji zanim skierują ich do danego podmiotu.

Pracownicy agencyjni: równe traktowanie

Od pierwszego dnia pracy pracownicy agencyjni mają prawo do:

 • Dostępu do tej samej infrastruktury (zaplecza) i udogodnień co stały personel

 • Takich samych możliwości aplikowania na wewnętrzne stanowiska co stały personel.

Po przepracowanych 12 tygodniach na tym samym stanowisku w danej firmie, pracownicy agencyjni nabywają prawa do:

 • Wynagrodzenia na tym samym poziomie co personel stały (za wyjątkiem sytuacji, w których pracują na umowie gwarantującej “wynagrodzenie w okresach bez zleceń”, patrz: poniżej)

 • Tych samych praw do urlopu wypoczynkowego co stały personel 

 • Tych samych warunków czasu pracy co stały personel.

Umowy gwarantujące “wynagrodzenie w okresach bez zleceń

Pracownicy agencyjni zatrudnieni na umowy gwarantujące “wynagrodzenie w okresach bez zleceń” nie są objęci prawem do równości wynagrodzeń, nawet po przepracowaniu 12 tygodni dla danej agencji.

Jeżeli jesteś pracownikiem agencyjnym, a Twoja umowa zawiera następujące elementy, nie obejmuje Cię prawo do równości wynagrodzeń:

 • Jest umową “stałą” (na czas nieokreślony) a nie umową na określony okres czasu

 • Określa płacę minimalną, którą będziesz otrzymywał

 • Wskazuje miejsce, w którym będziesz wykonywał swoją pracę

 • Określa liczbę godzin do przepracowania oraz rodzaj pracy, którą masz wykonywać.

Ponadto pracownik agencyjny jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w okres bez zleceń, w trakcie których nie pracuje.